Збори акціонерів 2016


Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7

повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться  29 квітня 2016 р. о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

 

                                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

             1. Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів, затвердження регламенту  зборів.

             2. Звіт президента ПАТ «Цумань»  за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

             3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Цумань» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

             4. Звіт ревізійної комісії  про результати фінансово-господарської діяльності  ПАТ «Цумань» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

             5. Затвердження річної звітності ПАТ «Цумань» за 2015 рік.

             6. Розподіл прибутку  (покриття збитків) товариства  за 2015 рік.

             7. Затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік, термін та строки виплати.                                             

             8. Направлення коштів в резервний фонд.

             9. Обрання членів та Голови Наглядової Ради.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

11.Надання ТзОВ «Танфоран» договору поруки до Генерального договору №62/13 про здійснення кредитування ПАТ «Кредобанк».

          

 

      Основні показники фінансово-господарської діяльності   ПАТ «ЦУМАНЬ»

                       Найменування  показника

Період звітний

  2015 р

Попередній рік  2014р.

Чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.

98826

65 430

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.

67250

48 729

Чистий прибуток (збиток) тис. грн.

13312

5 342

Необоротні активи (тис.грн.)

24764

15016

Оборотні активи (тис.грн.)

36309

15 472

Довгострокові зобов’язання (тис.грн.)

12653

    -

Поточні зобов’язання (тис.грн.)

19487

13 414

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3 188 400

3 188 400

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів проводитиметься за місцем їх проведення  з 9.00 год. до 9 год. 45 хв. 29.04.2016  р.

Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер зобов’язаний мати при собі паспорт – для акціонерів - фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

 24 год. 25.04.2016 року. Пропозиції щодо порядку денного приймаються у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства за адресою: Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7  ПАТ «Цумань».

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням

ПАТ «Цумань» у робочі дня з 8.00 год. до 17.00 год. в приймальні товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів – секретар ПАТ «Цумань»  Мігна Людмила Степанівна, довідки за телефоном: (03365) 94419.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

 

                  Президент ПАТ «Цумань»                                                 І.В.Камінський

Повернутися в розділ