Загальні збори акціонерів 2019


Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться

« 03 » квітня 2020 р. о 10 год.00 хв за адресою:

Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7

( приміщення адмінуправління, актовий зал) .

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів проводитиметься за місцем їх проведення з 9.00 год. до 9 год. 45 хв. «03» квітння 2020 р.

Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер зобов’язаний мати при собі паспорт – для акціонерів - фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів  24 год. « 30 » березня 2020 року.

 

Проект порядку денного

річних Загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства  «Цумань»

 

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення : Обрати Головою лічильної комісії- Зубенко М.С. Обрати членами лічильної комісії- Галас В.Г., Веремій М.Г.

 

 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Цумань». Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення : Обрати головою Загальних зборів акціонерів Зубенко С.А.. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Гламазда М.В.

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів: Для доповіді надається до 20 хвилин. Для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. Збори провести без перерви .

 

 1.  Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2019 рік.

 

 1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Цумань» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення :  Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2019 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2020 році продовжувати співпрацювати з Президентом Товариства для забезпечення стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства.

 

 1. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.

 

 1. Затвердження річної звітності товариства за 2019 рік.

Проект рішення : Затвердити річну звітність товариства за 2019 рік.

 

 1. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1) 5% направити в Резервний фонд; 

2) 30 %  від чистого прибутку за мінусом коштів, що направлено в Резервний фонд, направити на виплату дивідендів акціонерам.

3) залишок коштів спрямувати на розвиток підприємства та погашення кредиторської заборгованості перед банком.

 

 1. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік, порядок та строки виплати.

Проект рішення: Виплатити дивіденди в  сумі 1 402 896 грн.  тобто 0,44 грн на одну акцію. Термін виплати з 01.05.2020 по 31.10.2020 року.

 Виплата дивідендів буде здійснюватись в грошовій формі з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера шляхом видачі  грошових коштів з каси підприємства за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт. Цумань, вул. Грушевського,7 або шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок в банку чи поштовим переказом. Витрати, що пов’язані із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом здійснюються за рахунок акціонера.

Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням всіх податків та зборів, що визначені законодавством України.

 

 1. Про припинення повноважень Президента товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Президента товариства

 

 1. Про обрання Президента товариства.

Проект рішення: Обрати Президентом товариства Камінського Івана Васильовича

 

 1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради.

 

 1. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Встановити кількісний склад  Наглядової ради  5 осіб

Обрати з 03 квітня 2020 року членами  Наглядової ради:

                                              Ільчук В.А.   

                                             Зубенко С.А.

                                                 Гламазда М.В.

                                                 Шульгач Н.В.

                                                 Кирилюк О.В., терміном на 3 роки

     Затвердити умови цивільно-правових договорів,  що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Встановити виконання обов’язків членами  Наглядової ради на безоплатній основі.

 

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства.

 

 1. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Обрати з 03 квітня 2020 року членами Ревізійної комісії товариства Пінчук Ольга Володимирівна, Резниченко Наталія Яківна, Філоненко Любов Петрівна терміном на 3 роки.

 

 1. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів

Проект рішення: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 290 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 85 012 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента становить 341,13 %. Характер правочинiв - будь-якi договори та/або iншi правочини щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитiв, придбання Товариством прямих виробничих матерiалiв, придбання Товариством будь-якої готової продукцiї, придбання Товариством основних засобiв, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капiтальними iнвестицiями, придбання Товариством будь-якого iншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робiт та/або послуг.. Надати повноваження президенту  ПрАТ «Цумань» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

 

 

 

Після отримання  даного повідомлення акціонери мають  право, в порядку, визначеному ст.. 36,38 ЗУ «Про акціонерні товариства»: до дати  проведення загальних зборів акціонерів письмово  ставити запитання правлінню товариства, що стосуються проекту порядку денного, порядку денного  та отримувати  від нього письмові відповіді; не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів  вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту  порядку денного; не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів  вносити пропозиції  щодо нових кандидатів до складу органів управління в межах встановленої їх кількості; оскаржувати  рішення товариства до суду про відмову у включенні пропозицій акціонерів  до проекту порядку денного, що  не зупиняє проведення загальних зборів; у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів бути повідомленим  про такі зміни та отримати новий  порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 

Пропозиції щодо порядку денного приймаються у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства за адресою: Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7  ПрАТ «Цумань».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний, тис.грн

Попередній, тис.грн

Усього активів

85012

82947

Основні засоби (за залишковою вартістю)

26171

29448

Запаси

19739

17116

Сумарна дебіторська заборгованість

3938

6842

Гроші та їх еквіваленти

6118

9062

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

49372

45900

Власний капітал

52780

49079

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

797

797

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

18308

13623

Поточні зобов’язання і забезпечення

13924

20245

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4934

4586

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3188400

3188400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,54748

1,43834

 

З матеріалами з питань порядку денного   та з формою бюлетеня для голосування  можна ознайомитись за місцезнаходженням ПрАТ «Цумань» у робочі дня з 8.00 год. до 17.00 год. в приймальні товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів – секретар ПрАТ «Цумань»  Мігна Людмила Степанівна, довідки за телефоном: (03365) 9 44 19.

 

Адреса веб-сайту товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень з питань порядку денного : http://www.tsumanshpon.com

 

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 27 лютого 2020 року) – 3188400.

 

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (27 лютого 2020 року) – 2191048.

 

 

Повернутися в розділ