Особлива інформація: Попереднє схвалення значних правочинів


На загальних зборах акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 290 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  85325 тис. грн.  Співвідношення  граничної сукупної вартості правочинів до   вартості активів емітента  становить 340%.  Характер правочинiв - укладання договорiв купiвлi - продажу. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2 191 048 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2 183 716 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

Повернутися в розділ