Загальні збори акціонерів 2018


Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться « 20 » квітня 2018 р. о 10 год.00 хв за адресою:

Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7

( приміщення адмінуправління, актовий зал) .

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів проводитиметься за місцем їх проведення з 9.00 год. до 9 год. 45 хв. «20» квітня 2018 р.

Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер зобов’язаний мати при собі паспорт – для акціонерів - фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства  «Цумань»

  1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Проект рішення : Обрати Головою лічильної комісії- Зубенко М.С.. Обрати членами лічильної комісії- Галас В.Г., Веремій М.Г.
  2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Цумань». Затвердження регламенту зборів.Проект рішення : Обрати головою загальних зборів акціонерів Зубенко С.А..Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Гламазда М.В.Затвердити наступний регламент при проведенні зборів: Для доповіді надається до 20 хвилин. Для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. Збори провести без перерви .
  3. Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Проект рішення : Прийняти до відома та затвердити Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2017 рік.
  4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Цумань» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Проект рішення :  Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2017 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2018 році продовжувати співпрацювати з Президентом Товариства для забезпечення стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства.
  5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Проект рішення : Прийняти до відома та затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.
  6. Затвердження річної звітності товариства за 2017 рік.Проект рішення : Затвердити річну звітність товариства за 2017 рік.
  7. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2017 рік.Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку товариства за 2017 р. таким чином:5%  від суми чистого прибутку направити в Резервний фонд; 30 %  від суми чистого прибутку за мінусом коштів направлених в Резервний фонд, направити на виплату дивідендів акціонерам, решту суми чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства.
  8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік, порядок та строк їх виплати.Проект рішення: Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі 30 %  від суми чистого прибутку за мінусом коштів направлених в Резервний фонд. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 рік в сумі 0,71 грн на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк 01.05.2018 р. по 31.10.2018 року. Виплата дивідендів буде здійснюватись в грошовій формі з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера шляхом видачі  грошових коштів з каси підприємства за адресою: Волинська обл., Ківецівський р-н, смт. Цумань, вул. Грушевського,7 або шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок в банку чи поштовим переказом. Витрати, що пов’язані із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом здійснюються за рахунок акціонера.Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням всіх податків та зборів, що визначені законодавством України.
  9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.Проект рішення: Попередньо надати згоду на  вчинення значних правочинів. Надати повноваження президенту  ПрАТ «Цумань» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства з граничною сукупною вартістю 290 000 000 грн (двісті дев’яносто мільйонів).  Правочини наступного характеру:  будь-які договори та/або інші правочини щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством прямих виробничих матеріалів, придбання Товариством будь-якої готової продукції, придбання Товариством основних засобів, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями, придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робіт та/або послуг.​

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів  24 год. « 16» квітня 2018 року.

Після отримання  даного повідомлення акціонери мають  право, в порядку, визначеному ст.. 36,38 ЗУ «Про акціонерні товариства»: до дати  проведення загальних зборів акціонерів письмово  ставити запитання правлінню товариства, що стосуються проекту порядку денного, порядку денного  та отримувати  від нього письмові відповіді; не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів  вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту  порядку денного; не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів  вносити пропозиції  щодо нових кандидатів до складу органів управління в межах встановленої їх кількості; оскаржувати  рішення товариства до суду про відмову у включенні пропозицій акціонерів  до проекту порядку денного, що  не зупиняє проведення загальних зборів;  разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів бути повідомленим  про такі зміни та отримати новий  порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності   ПрАТ «ЦУМАНЬ»

                       Найменування  показника

Звітний 2017 р., тис.грн

Попередній 2016  р., тис.грн

Чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.

117200

140 243

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.

82304

98402

Чистий прибуток (збиток) тис. грн.

7906

19058

Необоротні активи (тис.грн.)

40504

25094

Оборотні активи (тис.грн.)

44821

45221

Довгострокові зобов’язання (тис.грн.)

17175

7219

Поточні зобов’язання (тис.грн.)

21534

18863

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3 188 400

3 188 400

З матеріалами з питань порядку денного   та з формою бюлетеня для голосування  можна ознайомитись за місцезнаходженням ПрАТ «Цумань» у робочі дня з 8.00 год. до 17.00 год. в приймальні товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів – секретар ПрАТ «Цумань»  Мігна Людмила Степанівна, довідки за телефоном: (03365) 9 44 19.

Адреса веб-сайту товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень з питань порядку денного : http://www.tsumanshpon.com

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19 березня 2018 року) –3188400.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19 березня 2018 року) – 2191048.

 

 

Президент ПрАТ «Цумань»                                         _______________      Камінський І.В.

 

 

Повернутися в розділ