Попереднє схвалення значних правочинів


На загальних зборах акцiонерiв 07.04.2017р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 229 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  61023 тис.грн.  Співвідношення  граничної сукупної вартості правочинів до   вартості активів емітента  становить 375%.  Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi -продажу. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2191048 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2 183716 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

Повернутися в розділ