Збори акціонерів 2017


Шановний акціонере! 


Публічне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться « 07 » квітня 2017р. о 10 год.00 хв. за адресою: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 ( приміщення адмін. управління, актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів проводитиметься за місцем їх проведення з 9.00 год. до 9 год. 45 хв. «07» квітня 2017р.
Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер зобов’язаний мати при собі паспорт – для акціонерів - фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства  «Цумань»

 • Обрання голови та членів лічильної комісії.
 • Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Цумань». Затвердження регламенту зборів.
 • Звіт президента ПАТ «Цумань» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 • Звіт Наглядової ради ПАТ «Цумань» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 • Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 • Затвердження річної звітності товариства за 2016 рік.
 • Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік.
 • Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік, порядок та строк їх виплати.
 • Про зміну типу акціонерного товариства.
 • Про зміну найменування ПАТ «Цумань» з публічного акціонерного товариства «Цумань» на приватне акціонерне товариство «Цумань» (ПрАТ «Цумань»).
 • Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 • Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Президента товариства.
 • Про обрання Президента товариства.
 • Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.
 • Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
 • Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради.
 • Встановлення кількісного складу Наглядової ради товариства. Обрання голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 • Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
 • Обрання голови та членів ревізійної комісії товариства.
 • Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів  24 год. « 03» квітня 2017 року. Пропозиції щодо порядку денного приймаються у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства за адресою: Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7  ПАТ «Цумань».
  
Основні показники фінансово-господарської діяльності   ПАТ «ЦУМАНЬ»

Найменування показника Звітний 2016 р. Попередній 2015 р.
Чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 140243 98826
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 98402 67250
Чистий прибуток (збиток) тис. грн. 19058 13312
Необоротні активи (тис.грн.) 25094 24764
Оборотні активи (тис.грн.) 45221 36309
Довгострокові зобов’язання (тис.грн.) 7219 12653
Поточні зобов’язання (тис.грн.) 18863 19487
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3 188 400 3 188 400

 

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням
ПАТ «Цумань» у робочі дня з 8.00 год. до 17.00 год. в приймальні товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів – секретар ПАТ «Цумань»  Мігна Людмила Степанівна, довідки за телефоном: (03365) 9 44 19.

Проекти рішень річних загальних зборів акціонерів

Повернутися в розділ