Повідомлення


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2016 звільнено голова наглядової ради Руденко Iгор Сергiйович МН 565295
23.10.1997 Московське РВХ МУ УМВС України у Харькiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Перебував на посадi голови наглядової ради 5 рокiв.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2016 призначено голова наглядової ради Iльчук Володимир Анатолiйович АС 319394
05.03.1997 Кiверцiвське РУ УМВС України у Волинськiй обл.
0.063
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв термiном на 3 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Цумань", начальник вiддiлу по постачанню сировини, член наглядової ради. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2016 обрано Член наглядової ради Гламазда Марiя Володимирiвна СР 981127
13.10.2003 Рiвненське МВ УМВС України у Рiвенськiй обл.
0.02
Зміст інформації:
Переобрано згiдно рiшення загальних зборiв на 3 роки. Перебувала на посадi члена наглядової ради 5 рокiв. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2016 обрано Член наглядової ради Зубенко Свiтлана Анатолiївна АС 337929
10.02.1997 Кiверцiвське РУ УМВС України у Волинськiй обл.
0.063
Зміст інформації:
Переобрано згiдно рiшення загальних зборiв на 3 роки. Перебувала на посадi члена наглядової ради 5 рокiв. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2016 звільнено Член наглядової ради Горбенко Сергiй Вiкторович МН 644631
11.11.1997 Московське РВХ МУ УМВС України у Харкiвськiй обл.
0.003
Зміст інформації:
Перебував на посадi члена наглядової ради 5 рокiв.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2016 призначено Член наглядової ради Кирилюк Оксана Володимирiвна АЮ 271985
08.09.2015 Кiверцiвським РС УДМС України у Волинськiй областi
0.020888
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв на 3 роки. З 01.09.2010 року по 30.06.2015 року – студентка НУВГП м. Рiвне. З 26.10.2015 року i по даний час займає посаду iнженер з якостi та стандартизацiї в ПАТ «Цумань».Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2016 призначено Член наглядової ради Шульгач Надiя Володимирiвна АС 944 758
28.01.2005 КIВЕРЦIВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКIЙ ОБЛАСТI
0.020888
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв на 3 роки. З 17.09.15 року i по даний час працює в ТзОВ «КТВ» на посадi аналiтик з питань фiнансово-економiчної безпеки.Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2016 звільнено член наглядової ради Iльчук Володимир Анатолiйович АС 319394
05.03.1997 Кiверцiвське РУ УМВС України у Волинськiй обл.
0.063
Зміст інформації:
Перебував на посадi члена нагядової ради 5 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Повернутися в розділ